ประกาศทั้งหมด / ไม่ระบุจังหวัด / ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ / ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
รหัสประกาศ # A55602

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๒๕๕๒ ขอบริจาค ยังขาดสบง อังสะ จีวร บริขาน ใช้แล้วก็ได้มาทำความสะอาดเอา

ประกาศเมื่อ: วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน, 2009  17:25
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: วันเสาร์, 07 มกราคม, 2012  09:07
ตอบกลับถึง: (ใช้ฟอร์มการติดต่อด้านล่าง)
ราคา: ไม่ได้ระบุ
 


โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๒๕๕๒
ณ วัดบ้านกลางสันติพัฒนาราม หมู่ ๕ ตำบล ดงรัก อำเภอ ภูสิงห์
จังหวัด ศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสถานการณ์อันเปลี่ยนแปลงไปในยุคโลกาภิวัฒน์ในปัจจุบัน ทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่และทัศนะคติของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยการยึดถือรูปแบบตามกระแสแห่งโลกสมัยใหม่ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยซึ่งมีพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนั้นห่างเหินจากชีวิตจิตใจของคนรุ่นใหม่มากขึ้น และเมื่อไม่มีพระพุทธศาสนาอันเป็นเครื่องยึดถือและปฏิบัติตาม ก็ทำให้เกิดความหลงผิดและสับสนวุ่นวายในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนไทยในยุคปัจจุบันจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เช่น ในเรื่องพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อยาเสพติด มีความเห็นแก่ตัวและไม่มีน้ำใจให้แก่เพื่อนร่วมสังคม และเป็นสาเหตุแห่งปัญหาในการก่ออาชญากรรมมากขึ้น เป็นต้น

เพื่อให้เกิดรากแก้วในพระพุทธศาสนาขึ้น วัดบ้านกลางสันติพัฒนาราม จึงได้เล็งเห็นว่า การปลูกต้นไม้นั้นเราปลูกอยู่ ๒ วิธี คือ

๑. เรานำต้นไม้ใหญ่มากมาปลูก ซึ่งการปลูกต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขา ได้ใช้เป็นร่มเงาอย่างที่เราต้องการ ต้นไม้ใหญ่เหล่านี้ เมื่อเวลาถูกพายุลมแรงโถมซัดกระหน่ำก็ไม่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ เพราะมีรากฝอยคอยช่วยยึดให้ต้นตรงอยู่ได้เท่านั้น แต่ไม่มีรากแก้ว ซึ่งไร้จุดที่ยึดเหนี่ยวที่มั่นคง

๒. เรานำต้นไม้เล็กมาปลูก ซึ่งการนำต้นไม้เล็กมาปลูกนี้เอง ต้นไม้นั้นมีรากแก้วที่ยึดหยั่งลึกลงดิน ต้นไม้นั้นเจริญเติบโตขึ้นพร้อมกับรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปในดินเรื่อย ๆ เมื่อเวลาถูกพายุลมแรงโถมซัดกระหน่ำต้นไม้นั้นก็สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เพราะว่ารากแก้วที่มั่นคง ฉันใด การปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชนเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาก็ฉันนั้น

ดังนั้น เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาหาความรู้ในด้านพระพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิด และได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง คณะสงฆ์ ร่วมกับ กรรมการ พ่อค้า ประชาชน ได้จัดให้มีการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนขึ้น เพื่อทำการอบรมศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมให้แก่เยาวชน และส่งเสริมให้เกิดความรักและศรัทธาที่จะศึกษา และปฏิบัติตามหลักคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติสืบต่อไป

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เยาวชน
๒. เพื่อปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาแก่เยาวชน
๓. เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสใกล้ชิด และเรียนรู้พระพุทธศาสนาด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น
๔. เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
๕. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชน
๖. เพื่อให้พระสงฆ์กับประชนชนชาวบ้านได้ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น
๗. เพื่อจรรโลง รักษา และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

สถานที่ตั้งหน่วยอบรม
ณ วัดบ้านกลางสันติพัฒนาราม หมู่ ๕ ตำบลดงรัก อำเภอ ภูสิงห์ จังหวัด ศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐

กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชนอายุตั้งแต่ ๑๐ - ๑๙ ปี จำนวน ๘๐ คน


ลักษณะโครงการ
เป็นโครงการขนาดกลาง มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประมาณ ๘๐ คน


หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะสงฆ์ กรรมการหมู่บ้าน วัดบ้านกลางสันติพัฒนาราม


ระยะเวลาในการดำเนินงาน
ระหว่างวันที่ ๓ เมษายน ถึง ๑๓ เมษายน ๒๕๕๒


งบประมาณในการดำเนินงาน
- ค่าบริขารบรรพชา จากการขอความอนุเคราะห์จากที่ต่างๆ จากวัดและสาธุชนทั่วไป
- ขอความอนุเคราะห์ บริขารและเครื่องบวชจากผู้มีจิตรศรัทธา
- ยังต้องการ ผ้าไตรจีวร ภัตตาหาร น้ำปานะ และเวชภัณฑ์
หลักสูตรและแนวการสอน (ภาควิชาการ)
- วิชาศีลธรรม - จริยธรรม
- วิชาศาสนปฏิบัติ
- วิชาพุทธประวัติ
- วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
- วิชาคิหิปฏิบัติ
- วิชาธรรมประยุกต์
- วิชาวาทศิลป์
- วิชาเสขิยวัตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาดีขึ้น
๒. เยาวชนมีคุณธรรมประจำตนและมีจริยธรรมที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน
๓. เยาวชนเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
๔. เยาวชนมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด และช่วยกันต่อต้านยาเสพติด
๕. เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างพระสงฆ์กับประชาชน
๖. บ้าน วัด โรงเรียน ได้ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น
๗. เมื่อลาสิกขาไปแล้ว เยาวชนจะได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด

สถานที่ติดต่อโครงการ
หลวงพ่อแดง เจ้าอาวาส
วัดบ้านกลางสันติพัฒนาราม หมู่ ๕ ตำบล ดงรัก อำเภอ ภูสิงห์ จังหวัด ศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐
โทร. ๐๘๗-๙๕๘๐๙๘๐
หมายเหตุ : อยู่ต่างจังหวัดอาจโทรติดยาก

สนใจร่วมทำบุญ / ติดต่อ
ผู้ประสานงาน นายเศรษฐดิษฐ์ ศรีสันธ์ โทร:๐๘-๐๑๗๘-๑๘๒๒, ๐๒-๗๗๖๕-๖๔๗๕๔
Email : setthadit.s@sgl1.com
สถานที่ติดต่อ : ๑๓ ซ.หน้าวัง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
พระวิทยากรอบรม พระทองสุข แสนแสง โทร:๐๘๗-๗๗๖๕-๓๔๘๐
หลวงพ่อแดง เจ้าอาวาส โทร. ๐๘๗-๙๕๘๐๙๘๐


**********************************
****************

410 hits

ติดต่อผู้ประกาศ: 
 
อีเมล์ของคุณ: *
ข้อความ: *
รหัสยืนยัน: *
ใส่รหัสยืนยันที่แสดงด้านบนลงในช่องข้อความนี้
 


เวลาที่ใช้ไปทั้งหมด: 0.0322 วินาที :: หน่วยความจำที่ใช้ไปทั้งหมด: 10.70 KB :: เก็บ 243301 วินาที :: yes


Ads

ขายบ้านทรงไทยไม้สักทอง
บ้านทะเลดาว ใกล้หาดพยูนและหาดน้ำริน บ้านฉาง ระยอง
ให้เช่าคอนโด ศุภาลัย ไลท์ สาทร-เจริญราษฎร์ Supalai Lite Sathorn-Charoentat 34.5 ตรม. 1 นอน 1 น้ำ ชั้น 15 เฟอร์ใหม่ครบ ห้องใหม่ไม่เคยเข้าอยู่
ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านภัสสร 12 เนื้อที่ 58.1 ตรว ทำเลต้นโครงการ เลียบคลอง 3 รังสิต – นคร
ขายคอนโด REGENT HOME 5 รัชดา 19 32ตรม ชั้น4 1.29ลบ.เท่านั้น
ขายบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินหนึ่งไร่ระหว่างก่อสร้างใกล้ทะเล
ให้เช่าคอนโด 2 ห้องนอนที่คอนโด เลค อเวนิวใกล้ BTS อโศกและ MRT สุขุมวิท
ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น สร้างเองโดย บ.seacon 100 ตรว. ตกแต่งบิ้วอินทั้งหลัง มีพื้นที่สวนรอบบ้าน ร่มรื่
คอนโดสูง 26 ชั้น 50.56 ตร.ม. บิลท์อิน พร้อมเฟอร์ คอนโดศุภาลัย ปาร์ค แยกเกษตร
serviced offices and virtual offices
ให้เช่า 2 ห้องนอน ขนาด 84 ตร.ม บ้านกลางกรุงปทุมวัน/ 2 Bedroom for rent at Baan Klang Krung Pathumwan
ขายบ้านเดี่ยว ซอยแจ้งวัฒนะ14 ใกล้ศูนย์ราชการ
คอนโด Noble Solo 53 ตร.ม. ทองหล่อ(สุขุมวิท 55)
ขายบ้านสไตล์โมเดิร์น ม.ไพรเวทเนอวานา
ขายถูกสุดๆ คอนโดสวยสุขุมวิทซอย 1
ต้องการขาย!!!! รีเจ้นท์โฮมคอนโด พหลโยธิน 67 120,000 เทานั้น !!!
ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น เลียบทางด่วนรามอินทรา
ขาย ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 24 ตรว. หมู่บ้านสินทรัพย์ ถ.รังสิต- นครนายก คลอง 4 ราคา 1.1 ล้านบาท
ท่านที่สนใจบ้านราคาถูกต่ำกว่าราคาประเมินมาตราฐานของแบงค์ทั่วไปเป็นหลักแสนถึงหลักล้าน (
ขายด่วนทาน์เฮ้าส์ ขนาด 17 ตร.ว.ถนนปทุม-กรุงเทพ อ.เมืองปทุมธานี ติดถนนใหญ่ ใกล้ศูนย์ราชการและโ