ประกาศทั้งหมด / ไม่ระบุจังหวัด / การศึกษา สถาบัน บทเรียน / โปรโมชั่นพิเศษ
รหัสประกาศ # A46802

โครงการ Au pair in USA

ประกาศเมื่อ: วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน, 2009  17:07
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: วันอังคาร, 26 กรกฎาคม, 2011  05:20
ตอบกลับถึง: (ใช้ฟอร์มการติดต่อด้านล่าง)
ราคา: ไม่ได้ระบุ
 


โครงการ Au pair in USA
"Au Pair" หรือที่เรียกว่า “โครงการออแพร์” เป็นโครงการเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 18-26 ปี จากประเทศต่างๆทั่วโลกได้มีโอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอเมริกัน ได้ทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็ก ได้เรียนและฝึกภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา และได้ท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา
ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับวีซ่าประเภท J-1 (Cultural exchange visitor) ซึ่งเป็นวีซ่าประเภทนักเรียนแลกเปลี่ยนโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะเข้าพักกับครอบครัวชาวอเมริกันตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ (1-2 ปี) พร้อมทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กให้กับครอบครัวที่ผู้เข้าร่วมโครงการอาศัยอยู่ (host family) พร้อมทั้งได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากการพูดคุยกับครอบครัว และเพื่อนๆชาวอเมริกัน โดยที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 176.85 USD พร้อมกับได้รับทุนการศึกษาเพิ่มเติมจากการเข้าร่วมโครงการอีกด้วย
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ Au Pair in USA
- โอกาสที่จะได้เรียนรู้วิถีชีวิต ภาษา วัฒนธรรม รวมถึงได้รู้จักเพื่อนใหม่ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมโครงการที่มาจากประเทศ
อื่นทั่วโลก
- จะได้รับค่าตอบแทนในการดูแลเด็กเป็นจำนวนเงินสัปดาห์ละ 176.85 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วม
โครงการ
- จะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากครอบครัวอเมริกัน (host family) เป็นจำนวนเงิน 500 ดอลล่าร์สหรัฐฯ
และจะต้องเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาของอเมริกาไม่น้อยกว่า 6 เครดิต (หรือประมาณ 80 ชั่วโมง)
- มีห้องพักส่วนตัวพร้อมเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ที่จำเป็น ที่ทางครอบครัวอเมริกัน (host family)จะเป็นผู้
จัดเตรียมไว้ให้
- จะได้บัตรประกันสุขภาพแบบไม่จำกัดวงเงิน ฟรี!!! ตลอดระยะเวลาที่ร่วมโครงการ
- จะได้รับตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-อเมริกา-กรุงเทพฯ ฟรี!!! (หากเข้าร่วมโครงการครบตามระยะเวลาที่
กำหนด)
- จะได้เข้าร่วมปฐมนิเทศที่อเมริกา พร้อมที่พัก ฟรี!!!
- จะได้รับวันหยุดเต็มวัน 1 วันในแต่ละสัปดาห์ และได้รับวันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วันพร้อมเบี้ยเลี้ยง
- จะสามารถท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีก 30 วัน หลังจบโครงการ
- จะได้รับเงินคืนอีก 500 ดอลล่าร์สหรัฐฯ หลังจบโครงการและเดินทางกลับประเทศไทย
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เยาวชน ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 18-26 ปี
2. สำเร็จการศึกษาในขั้นต่ำระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีใกล้จบการศึกษา
3. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับปานกลางขึ้นไป (TOEIC 500 up หรือ SLEP Test อย่างน้อย 50) และมีบุคลิกภาพที่ดี (แบบทดสอบจิตวิทยา สามารถทดสอบได้ที่สำนักงาน)
4. มีประสบการณ์ดูแลเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี อย่างน้อย 200 ชั่วโมง (สามารถเข้าอบรม หรือเก็บชั่วโมงเพิ่มเติมหลังจากวันสมัครได้)
5. มีความรักเอาใจใส่ในการเลี้ยงดูเด็ก และพร้อมที่จะดูแลเด็กให้กับครอบครัวอุปถัมภ์ไม่เกินสัปดาห์ละ 45 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลา 1 ปี
6. มีความพร้อมในการแบ่งปัน ปรับตัว และเรียนรู้วัฒนธรรมกับครอบครัวที่ไปพักอาศัย
7. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ในประเทศ และใบขับขี่สากล (สามารถเรียน/ฝึก และสอบขอใบอนุญาตหลังจากวันสมัครได้)
8. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่สูบบุหรี่ ไม่ติดสุรา และไม่มีประวัติการก่ออาชญากรรม

หน้าที่รับผิดชอบของ Au Pair

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับหน้าที่ในการดูแลเด็ก จำนวน 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อวัน โดยในการทำหน้าดูแลเด็กนั้นจะเป็นการดูแลรับผิดชอบแค่เฉพาะเด็กในครอบครัวเท่านั้น และรวมถึง light household. ในส่วนของการดูแลเด็กมีดังนี้
- อาบน้ำ, แต่งตัวเด็ก เดินไปส่งหรือขับรถไปส่งโรงเรียนหรือเพื่อไปทำกิจกรรมต่างๆ และเป็นเพื่อนเล่น
- เตรียมอาหาร, จัดของเล่น, ทำความสะอาดห้อง รวมถึงการซักรีด - ดูแลในช่วงเวลาที่พ่อและแม่ไม่อยู่บ้าน
เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
2. ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) หรือสำเนาใบปริญญาบัตร 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายสีขนาด 3 นิ้ว 3 รูป ฉากหลังสีขาว เห็นใบหูทั้ง 2 ข้าง และเห็นใบหน้าชัดเจน จำนวน 5 รูป
4. ผลสอบภาษาอังกฤษและผลสอบจิตวิทยา ติดต่อขอสอบที่ออฟฟิศ ISEC
ขั้นตอนในการดำเนินการเข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนที่ 1: กรอกใบสมัครสอบเพื่อเข้าร่วมโครงการ Au Pair ที่สำนักงาน
ขั้นตอนที่ 2: ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสำรองที่นั่งสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ และจิตวิทยา พร้อมชำระค่าสมัครสอบ
จำนวน 350 บาท
ขั้นตอนที่ 3: ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการโดยนำส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการงวด
ที่ 1 จำนวน 5,000 บาท และรับเอกสารใบสมัครชุดใหญ่จาก Au Pair Foundation
ขั้นตอนที่ 4: จัดเตรียมและส่งเอกสารทั้งหมด(ชุดใหญ่คืนแก่ทาง ISEC) และชำระค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการงวดที่ 2
จำนวน 14,900 บาท (จำนวนนี้จะรวมค่าประกันสุขภาพ, ค่าธรรมเนียมในการจัดหาและคัดเลือกครอบครัว, ค่า
ดำเนินการเอกสาร DS-2019, ค่าจัดส่งเอกสารในการสมัครทั้งหมดระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา) เพื่อ
ส่งเอกสารให้แก่ Au Pair Foundation ในการจับคู่ Host Family
ขั้นตอนที่ 4: ทางองค์กรจะทำการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการกับครอบครัว และจะมีการนัดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ก่อนการ
ตัดสินใจ เพื่อให้ทั้งผู้สมัครและครอบครัวได้ตัดสินใจทั้ง 2 ฝ่าย
ขั้นตอนที่ 5: ชำระค่าประกันโครงการหลังยืนยันการจ้างงานจากครอบครัว 500 USD (ออแพร์จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนเมื่อ
อยู่ครบกำหนดตามระยะเวลาโครงการ)
ขั้นตอนที่ 6: ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า จำนวน 5,000 บาท เพื่อดำเนินการขอวีซ่าประเภท J-1 Visa โดยทางบริษัทฯจะมีการ
จัดเตรียมและแนะนำเรื่องเอกสาร รวมถึงขั้นตอนการขอ visa ให้กับออแพร์
ขั้นตอนที่ 7: เข้ารับการปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง และเตรียมตัวเดินทางสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมโครงการ และ
เข้ารับการปฐมนิเทศที่รัฐ New Jersey ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 3 วัน ก่อนออกเดินทางสู่ครอบครัว
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
1. ค่าสมัครสอบ 350 บาท
2. ค่าดำเนินการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 19,900 บาท
3. ค่าประกันโครงการจำนวน 500 USD – ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคืนทั้งหมดเมื่อจบโครงการซึ่งจะต้อง ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างสมบูรณ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี
ระยะเวลาในการชำระค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ


จำนวนเงินที่ชำระ รายละเอียด เวลาการชำระเงิน
ค่าสมัครสอบ 350 บาท - เพื่อเข้าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ และข้อสอบด้านจิตวิทยา ชำระเงินได้ทันทีเมื่อสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
ค่ายืนยันการเข้าร่วมโครงการงวดที่ 1 (5,000 บาท) - เพื่อเป็นยืนยันการเข้าร่วมโครงการ Au pair และเริ่มดำเนินการติดต่อกับตัวแทนในประเทศ USA เพื่อจัดหาครอบครัวที่เหมาะสม เมื่อส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ
ค่ายืนยันการเข้าร่วมโครงการงวดที่ 2 (14,900 บาท) - เพื่อดำเนินการติดต่อและส่งเอกสารทั้งหมดให้กับ Au Pair Foundation ในประเทศ USA เพื่อจัดหาครอบครัวที่เหมาะสม เมื่อส่งเอกสารทั้งหมดเพื่อเข้าร่วมโครงการ
ค่าประกันโครงการ 500 USD - เพื่อเป็นการประกันโครงการ ว่าออแพร์จะเข้าร่วมโครงการจนครบระยะเวลาของโครงการ และปฎิบัติตามกฎของโครงการ เมื่อได้รับการพิจารณาว่าจ้างจากครอบครัว

อัตราค่าใช้จ่ายนี้รวม
1. การให้คำแนะนำการเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร และ ประสานงานกับองค์กรต่างประเทศเพื่อจัดหาครอบครัว
2. การออกเอกสาร DS-2019 พร้อมบริการให้คำแนะนำเรื่องการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่า J-1
3. การปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง และการปฐมนิเทศที่โรงแรม Marriot ณ มลรัฐ New Jersey ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็น
เวลา 3 วัน (ฟรีที่พักและอาหารเช้า-กลางวัน ในระหว่างการปฐมนิเทศ)
4. ค่ารถจากสถานที่ปฐมนิเทศไปยังบ้านพักของครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ
5. มี Au Pair Coordinator คอยให้คำแนะนำและความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ
ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า และ Pin Code เพื่อการนัดสัมภาษณ์วีซ่า

เงื่อนไขการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ และการขอเงินคืน
จำนวนเงินที่ชำระ เงื่อนไขการยกเลิกและนโยบายการคืนเงิน จำนวนเงินที่ได้คืน
ค่าสมัคร 350 บาท - ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น -
ค่ายืนยันการเข้าร่วมโครงการงวดที่ 1 (5,000 บาท) - กรณีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในกรณีอื่นๆนอกเหนือจาก
ที่กล่าวไว้ข้างต้น ได้รับคืนเต็มจำนวน
ค่าโครงการงวดที่ 2 (14,900 บาท) - ในกรณีไม่ผ่านสัมภาษณ์กับทางสถานทูตฯ
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในกรณีอื่นๆนอกเหนือจากที่
กล่าวไว้ข้างต้น ได้รับคืนเต็มจำนวน
หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในกรณีอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการยกเลิกและนโยบายการคืนเงินโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ติดต่อ : 08-58629354 คุณก้อย483 hits

ติดต่อผู้ประกาศ: 
 
อีเมล์ของคุณ: *
ข้อความ: *
รหัสยืนยัน: *
ใส่รหัสยืนยันที่แสดงด้านบนลงในช่องข้อความนี้
 


เวลาที่ใช้ไปทั้งหมด: 0.6595 วินาที :: หน่วยความจำที่ใช้ไปทั้งหมด: 274.45 KB :: เก็บ 784368 วินาที :: no


Ads

ขายที่ดินหลายแปลง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
[ขาย] : ที่ดินแถวรังสิต 4 ไร่ค้าป
ขายด่วน ที่ดินราคาถูก ติดถนนใหญ่
ขายที่ดิน ใต้สะพานปลา จ.ปัตตานี อยู่แถวๆร้านเบอร์4 ติดบ้านเจ้เง็ก
ขายที่ดิน ติดถนน กรุงเทพ-ปทุมฯ 3-2-90 ไร่ ถูกมาก
ขายที่ดิน 160ตร.วา ซ. ลาดกระบัง 52
ขายที่ดิน 1 งาน 82 ตรว. ติดถนนดำสายบ้านทุ่งขมิ้น-แม่เปี๊ยะ นาหม่อม สงขลา
ขายที่ดินน้ำไม่ท่วม..... 194 ตร.วา กับ 313 ตร.วา ซอยงามวงศ์วาน 2 ทางเข้ากระทรวงสาธารณะสุข ขายตร.วา ละ 73000 บาท
ขายที่ดินติดถนนซุปเปอรฺไฮเเวย์ เชียงใหม่-ลำพูน ด่วน
ขายที่ดินติดทะเลบางสะพานน้อย
ขายที่ ถมแล้ว ติดถนน 2 ด้าน ซอยวัดลาดปลาดุก บางบัวทอง
City Factory ขายที่ดินย่านบางบัวทอง พร้อมรับข้อเสนอที่คุณไม่อาจปฏิเสธ!!
ขายที่ดิน ซอย ธรรมสุธีร์ 14 ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ขายที่ดิน433 ตร.วา ซอยประชาอุทิศ75แยก9 ตร.วาละ 23,000บาท เท่านั้น เจ้าของขายเอง
ขายสวนยาง 77 ไร่ 5.300.000 ติดต่อ 0849099021
ขายที่ดิน 7 ไร่ ด่วนมาก
ขาย ที่ดิน 13 ไร่ 2 งาน อ.บางไทร จ.อยุธยา อยู่ใกล้อำเภอบางไทร มีถนนเข้าออกได้ 2 ทาง เข้าทางตรงข้ามโรงพยาบาลบางไทร หรือ ไปเข้าทางผ่านอำเภอบางไทรผ่านโรงเรียนศรีบางไทร เหมาะทำ โกดังเก็บของ โรงงาน ปลูกบ้านอยู่อาศัย หรือ อื่นๆ
ขายที่ดินหทัยราษฎร์ ซอย 39
ขาย ที่ดินติดถนนบางนาตราด ก.ม 8 ขาเข้า และ ขาย ที่ดินถนนบางนาตราด ก.ม 8 เข้าซอย 700 เมตร
ขายที่ดินย่านบางนาตราด กม.18