ประกาศทั้งหมด / ไม่ระบุจังหวัด / การศึกษา สถาบัน บทเรียน / บทเรียน ตำรา eBook
รหัสประกาศ # A46644

ภาค ข. สำนักงาน ก.พ. คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในส่วนราชการต่างๆ ปี 2552

ประกาศเมื่อ: วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน, 2009  17:07
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: วันอังคาร, 04 มีนาคม, 2014  03:06
ตอบกลับถึง: (ใช้ฟอร์มการติดต่อด้านล่าง)
ราคา: ฿100.00
 WWW.SHEETRAM.com ร้านชีทออนไลน์ของชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ผู้ผลิตชีทสรุป-เฉลยข้อสอบประกอบ การเรียนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่หน้าม.รามคำแหง( ราม 1) ร้านตั้งอยู่ปากซอยรามคำแหง 53 ติด ร้าน 7-eleven ผู้จำหน่ายชีทประกอบการเรียนของ
ม.รามคำแหง หนังสือ คู่มือ แนวข้อสอบ VCD ติว เพื่อเตรียมสอบเข้าสถานศึกษา สถาบันต่างๆ และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
บริการจัดส่งทั่วประเทศ บริการจัดส่งข่าวสมัครงานราชการ ฟรี
สั่งซื้อได้ ที่ http://www.SheetRam.com หรือโทร.. 0-2723-0950 , 085-967-9080 Fax : 0-2718-6528
(ในเวลาทำการร้าน 8.00 น. – 21.15 น. )

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 <รับออนไลน์> ( วันที่ 4-24 มี.ค.52)

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในส่วนราชการต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2552
รับผู้ที่ผ่านภาค ก.ระดับ 3 (ป.ตรี ) ของ กพ. มาแล้วเท่านั้น
ตำแหน่งที่เปิดสมัครสอบในครั้งนี้
1. นิติกรปฎิบัติการ
2. เศรษฐกรปฎิบัติการ
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
4. นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
5. นักวิชาคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 4 – 24 มีนาคม 2552
2552 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (สมัครสอบได้เฉพาะผู้ที่ผ่าน ภาค ก.ระดับ 3 ของ ก.พ. มาเท่านั้น)

หลักสูตรและวิธีการสอบ
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน มี 2 ภาค ดังนี
1 ภาคความรู้ความสามารถทีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถทีใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และเมือสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทีใช้เฉพาะ
ตําแหน่งแล้วจึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง )

หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
รายละเอียดแต่ละตำแหน่งดังนี้

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
1. กฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติ
2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ดังนี้
2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
2.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 255
2.4 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2.5 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2.6 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ
1. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน (เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค)
2. เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (ความเข้าใจและความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม การพาณิชย์ การพัฒนาชนบท การต่างประเทศ การคลัง หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
1. ความรู้ที่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน เช่น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลรือน พ.ศ. 2551
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เป็นต้น
2. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผน เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ นโยบายรัฐบาล
3. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดทำแผนและบริหารแผน นโยบาย โครงการ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี การเงิน และการงบประมาณ
เช่น การวิเคราะห์รายการทางการเงิน งบการเงิน จัดทำงบประมาณ การจัดทำและ
ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร จัดทำรายงานเงิน รายจ่ายตามงบประมาณ เป็นต้น

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
1. ความรู้ทางด้าน Hardware Software ระบบเครือข่าย Internet และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ความรู้เกียวกับระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)
เนือหาความรู้เกียวกับระบบฐานข้อมูลสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล เช่น ระบบฐานข้อมูลสัมพันธ์ (Relational
Database) ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล การใช้ภาษา SQL เป็นต้น
3. ความรู้เกียวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เนือหาเกียวกับเทคโนโลยีในการเชือมต่อใน
การรับส่งข้อมูลแบบต่าง ๆ
4. ความรู้เกียวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เนือหาเกียวกับภาษาทีใช้เขียน
โปรแกรมชนิดของข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ หลักการเขียนโปรแกรม แนวคิดวิธีการแก้ปัญหาและความรู้
เบืองต้นเกียวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://www.sheetram.com/main/job_detail.php?id=2358

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ภาค ข. สำนักงาน ก.พ. เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในส่วนราชการต่างๆ ปี 2552
ดูรายละเอียดคู่มือสอบ ภาค ข สำนักงาน ก.พ. ได้ที่ http://www.sheetram.com/main/products.php?op=1&gid=12

1. คู่มือเตรียมสอบข้าราชการ วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ชุดข้อสอบ 1,066 ข้อ (SP) ราคาพิเศษ 150 บาท รหัส SP111
2. คู่มือเตรียมสอบข้าราชการ วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 (SP) ราคาพิเศษ 180 บาท รหัส SP006
3. คู่มือเตรียมสอบข้าราชการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 (GB) ราคาพิเศษ 190 บาท รหัส GB116
4. คู่มือเตรียมสอบตำแหน่ง การเงินและบัญชี 3 ราคาพิเศษ 200 บาท รหัส GB060
5. คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (GB) ราคาพิเศษ 150 บาท รหัส GB141
6. เจาะข้อสอบนิติกร 3 สำนักงาน ก.พ. (ติวเตอร์เดียว) ราคาพิเศษ 100 บาท รหัส TD104

7. รวมข้อสอบ 400 ข้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อธิบายคำตอบละเอียดทุกข้อ (NV) ราคาพิเศษ 150 บาท รหัส NV132
รวมข้อสอบ 400 ข้อ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) โดยอธิบายคำเฉลยละเอียดทุกข้อตรงตามหลักสูตรสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2552
ความรู้ที่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลรือน พ.ศ. 2551
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผน
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10
- แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ นโยบายรัฐบาล
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดทำแผนและบริหารแผน นโยบาย โครงการ
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ

8. เจาะข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัตืการ สำนักงาน ก.พ. (ติวเตอร์เดียว) ราคาพิเศษ 100 บาท รหัส TD105
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ครอบคลุม เข้าใจง่าย ตรงแนวข้อสอบมากที่สุด
เน้นเนื้อหาที่ออกสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ดังนี้
+ กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
+ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
+ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
+ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ นโยบายของรัฐบาล
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดทำแผนและบริหารแผน นโยบาย โครงการ
- แนวข้อสอบพร้อมคำอธิบายมากกว่า 500 ข้อ
จัดทำโดย ติวเตอร์เดียว

( คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ภาค ข. สำนักงาน ก.พ. เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในส่วนราชการต่างๆ ปี 2552 จะออกมาเพิ่มอีกในเดือน มี.ค.2552 นี้ )

ดูรายละเอียดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ข. สำนักงาน ก.พ. ปี 2552 เพิ่มเติม ได้ที่ http://www.sheetram.com/main/products.php?op=1&gid=12

นอกจากนี้ยังจำหน่ายคู่มือเตรียมสอบเข้าปริญญาโททุกมหาวิทยาลัย คู่มือสอบเข้าเตรียมสอบเข้านายร้อยตำรวจ
ทหาร นายสิบตำรวจ นายสิบทหารบก จ่าอากาศ จ่าทหารเรือ เตรียมทหาร ปลัด ครู นิติกร ทนายความ อบต.อบจ.
เทศบาล ข้าราชการ กทม. ปปส. สตง. กปภ. ราชทัณฑ์ รัฐสภา กรมวิชาการเกษตร ก.พ. CPA ผู้สอบบัญชี สรรพกร
กรมการพัฒนาชุมชน ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม กปน. กปภ. กฟผ. ฯลฯ

สั่งสินค้า ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปจัดส่งฟรี ทั่วประเทศ ไม่ถึง 500 บาทคิดค่าจัดส่ง 30 บาท ถ้าต้องการสินค้าด่วน !!
บริการจัดส่งให้ทาง EMS โดยคิดค่าจัดส่งเล่มแรก 60 บาท เล่มต่อไปเล่มละ 30 บาท

สั่งซื้อได้ ที่ http://www.SheetRam.com หรือโทร.. 0-2723-0950 , 085-967-9080 Fax : 0-2718-6528
(ในเวลาทำการร้าน 8.00 น. – 21.15 น. )-----------------


ชื่อผู้ติดต่อ.... คุณทิพวรรณ โชคถนอมทรัพย์

อีเมล์.... sale@sheetram.com

ที่อยู่
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์(สำนักงานใหญ่)
453 ถนนรามคำแหง (ปากซอย 53)
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

จังหวัด.... กรุงเทพฯ

เบอร์บ้าน/มือถือ....โทร: 0-2723-0950 , 08-5967-9080 แฟกซ์: 0-2718-6528 (24 ชั่วโมง)

หมวดหมู่หลัก หนังสือ / หนังสือคู่มือ

ราคาสินค้า..... 100-1000 บาท


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง.....http://www.sheetram.com


5268 hits

ติดต่อผู้ประกาศ: 
 
อีเมล์ของคุณ: *
ข้อความ: *
รหัสยืนยัน: *
ใส่รหัสยืนยันที่แสดงด้านบนลงในช่องข้อความนี้
 


เวลาที่ใช้ไปทั้งหมด: 0.2165 วินาที :: หน่วยความจำที่ใช้ไปทั้งหมด: 285.46 KB :: เก็บ 496079 วินาที :: no


Ads

ขายที่ดินอุดรธานีโฉนด 67 ไร่ ห่างจากตัวเมืองอุดรธานี
ขายบ้านเดี่ยวผ่อนได้ สร้างริมน้ำๆไม่แห้งมีตลอดปี น้ำไม่ท่วม ที่โครงการบ้านฟ้าเลควิว เลือกแบบบ้านได้พร้อมเข้าธนาคารหรือผ่อนกับโครงการก็ได้ (การเดินทางจากถนนพหลโยธิน-สนามบินกองบินที่4 ตาคลี-เลี้ยวซ้าย-ไปอ.ท่าตะโก ถนนกำลังขยายถนน-ด้านซ้ายมือคือสนามบินกองบิน4
+++ ขายด่วน ขายที่ดินพร้อมตึกแถว ทำเลดีที่สุดสุดๆๆ ใจกลางตัวอำเภอคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและกิจการ บริเวณใกล้ตลาดกระทิง จันทบุรี
ขายที่ดินอยู่ใกล้เขา-ใกล้ทะเลที่หาดปราณบุรีจ.ประจวบ เนื้อที่12ไร่เศษ,ขายไร่ละ2ล้านเท่านั้นมีนำ,ไฟฟ้า,ถนนพร้อม-ทิวทัศน์งดงามมาก-อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง
ขายที่ดินเปล่า ถมแล้ว รังสิตคลอง 9 *น้ำไม่ท่วม*
ขายที่ดินซีวิวสวย อ่าวปอไร่ละ 3.5 ต่อไร่
ขายที่ดิน 4 ไร่ หาดทุ่งวัวแล่น
ขายที่ดินราคาถูก122ตารางวานครราชสีมา
ด่วน ต้องการขายที่ดิน หน้า ม.ราชภัฏร้อยเอ้ด ติดถนนใหญ่
ต้องการขายที่ดิน 43 ไร่ ไร่ละ 48,000 บาท ใน ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
ขายที่ดิน น่าน
โครงการบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุ 10หลัง(ใกล้โรงพยาบาลกองบิน4ประมาณ6กม,ใกล้โรงพยาบาลตาคลีประมาณ 8กม) ใกล้สนามบินกองบิน4 หนองสีนวล ตาคลี นครสวรรค์ โทร. 0865892395
ขายที่ดินพร้อมโกดังทำเลดี ติดถนนสี่เลนสาย212ทางผ่านไปสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่2
ขายสวนทุเรียน 64ไร่ ด้านหน้าซ้ายขวาติดลาดยาง 3ด้าน ด้านหลังติดคลอง อยู่แถวแยกกองดิน อ.แกลง จ.ระยอง
ขาย ที่ดิน ในสนามกอล์ฟ อีสเทอร์นสตาร์ 662 ตรว. บ้านฉาง ระยอง ราคาถูก
ที่ดินหลังสตรีภูเก็ต 2 ไร่ 19.5 ตารางวา
ที่ดินชุมชนเกาะแก้วภูเก็ต
ขายที่ดิน 152 ตรว. ซ.ทองหล่อ19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ: พงศ์ไชย 087-8256951 / 0-2573-8158 triplea_pon@hotmail.com
ขายที่ดิน 2 ไร่วังน้อย