ประกาศทั้งหมด / ไม่ระบุจังหวัด / ท่องเที่ยว / โปรโมชั่นท่องเที่ยว
รหัสประกาศ # A37521

ทัวร์เขมร-เสียมเรียบ-นครวัด-นครธม-พนมบาเค็ง-โตนเลทราบ

ประกาศเมื่อ: วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน, 2009  16:50
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: วันอาทิตย์, 10 พฤษภาคม, 2015  08:41
ตอบกลับถึง: (ใช้ฟอร์มการติดต่อด้านล่าง)
ราคา: ฿13,900.00
 

ทัวร์เขมร-เสียมเรียบ-นครวัด-นครธม-พนมบาเค็ง-โตนเลทราบ 4 วัน 3 คืน โดยรถยนต์เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปรับส่ง กรุงเทพฯ

ออกเดินทางทุกวัน /
พัก ANGKOR WAY HOTEL 3*** ราคา : คน
เดินทาง 2 ท่าน 17,800.-
เดินทาง 3-5 ท่าน 13,900.-
เดินทาง 6-8 ท่าน 10,800.-
พักเดี่ยว เพิ่ม 2,700.-
หมายเหตุ.
1. อัพเกรดพัก APSARA ANGKOR HOTEL 4* เพิ่มท่านละ 1,000.- บาท พักเดี่ยวเพิ่ม 3,900. บาท.
2.ถ้าไม่รวมวีซ่าหักออก 700. บาท. Package Tour ออกเดินทางได้ทุกวัน: 2 ท่าน ขึ้นไป รับ - ส่ง กรุงเทพ

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ ฯ - โรงเกลือ - ปอยเปต - เสียมเรียบ - พนมบาแค็ง
06.30 พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่รอต้อนรับอำนวยความสะดวก
07.00 เดินทางโดยรถปรับอากาศไป อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว
10.30 อรัญประเทศ จ. สระแก้ว เจ้าหน้าที่ชายแดน ไทย - กัมพูชา รอต้อนรับ และนำผ่านพิธีการศุลกากรตรวจคนออกนอกประเทศ ไทย เข้า กัมพูชา
เดินทางเข้า จังหวัด เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ตามถนนหมายเลข 6 ระยะทาง 152 กม.
12.00  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.30 นำท่านเข้าเช็คอินโรงแรมที่พักมาตรฐาน ............................................
15.30 ไปสักการะองค์เจ๊กองค์จอมพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์และสวนสาธารณะจัดสไตล์ฝรั่งเศส
เขา พนมบาแค็ง ( Phnom Bakeng ) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 สมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 สร้างด้วยหินทราย เป็นศูนย์กลางเมืองยโศธรปุระพนมบาแค็ง เป็นเทวสถานจากพื้นราบถึงยอดเขาขึ้นไป 15 ชั้น บนสุดมีปรางค์ประธานอยู่ตรงกลาง 5 ชั้น เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม
ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
วันที่สอง บันทายสรี - ตาพรม - นครธม - นครวัด
07.00  อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 บัน ทายสรี ( Banteay srey ) หรือชื่อเดิมว่า”อิศวรปุระ” ที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 1510 โดยคุรุยัชญวราหะเสนาบดีในรัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน ปราสาทแห่งนี้มีทับหลังที่สมบูรณ์ที่สุด สร้างขึ้นด้วยหินทรายสีชมพูเนื้อละเอียดสลักลวดลวยสวยงาม “รัตนชาติสถาปัตยกรรมแห่งศิลปะขอมโบราณ”
ตา พรหม ( Ta Prohm ) สร้าง ค.ศ. 1186 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่อถวายพระราชมารดา ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างซับซ้อนประดุจเขาวงกต ความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติเหนือพลังมนุษย์ ต้นสะปงขนาดยักษ์กับรากไม้มหึมาที่โอบรัดรอบปราสาทไว้อย่างอัศจรรย์
12.00  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 มือ งนครธมรอยยิ้มบายน ( Angkor Thom ) เมืองยโศธรปุระเป็นเมืองหลวงขอม พ.ศ. 1450 - 1800 สร้างในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นเมืองใหญ่ เรียกรวมว่า นครธม ก่อนเดินทางเข้าเมืองนครธม
ชมคูเมือง กำแพงเมือง โคปุระหรือประตูทางเข้าซึ่งมีรูปหินแกะสลัก รูปเทวดาอสูรฝั่งละ 54 องค์(ตน) รวม 2 ข้างเป็น 108 องค์ (ตน) ซึ่งเขมรถือว่าเป็นเลขมงคล
บาย น ( Bayon ) สร้างปี ค.ศ. 1200 รัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยการนำหินมาวางซ้อนเป็นรูปหน้าคนยิ้ม เชื่อว่าเป็นพระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 216 หน้า 54 ปรางค์ รอยยิ้มแบบบายน สื่อความหมายถึง พรหมวิหารสี่ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
นคร วัด ( Angkor Wat ) สร้างศตวรรษที่ 12 ( พ.ศ. 1650 - 1658 ) สมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 สร้างถวายพระวิษณุโลกโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นเทวาลัยและสุสานเก็บพระศพทุก พระองค์ ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานที่สุดเกือบ 37 ปี ชมภาพแกะสลักการเดินทัพพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ริ้วธงกระบวนทัพอันเกรียงไกร และกองทัพสยามหรือเสียมกุก ภาพสลักกวนเกษียรสมุทร ระหว่างตำนานยักษ์และเทวดา การกำเนิดน้ำอำมฤต และราหู นางอัปสรา ฯลฯ และ ภาพจำหลักของนางอัปสรามากกว่า 1,635 นางอัปสรานุ่งสั้นอัปสราลิ้นสองแฉกและศิลปะอัปสรายุคนครวัด
18.00  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ชมโชว์อัปสรานาฏศิลป์เขมรโบราณ
วันที่สาม พนมกุเลน - โตนเลสาบ
07.00  อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 เขา พนมกุเลน ( Phnom Kulen ) มีระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร เทือกเขาที่สูงที่สุดของเขมร ทอดยาวเหมือนขบวนรถไฟ ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของขอมโบราณสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 พ.ศ. 1345 เมื่อมีการสร้างนครวัดก็นำหินจากเทือกเขาแห่งนี้ไปชมน้ำตกพนมกุเลนเป็นน้ำตก ที่มี 2 ชั้น ชั้นแรกเหมือนขั้นบันได ชั้นที่ 2 เป็นลำธารใต้น้ำเป็นหินสีเหลืองมีรูปสลักของพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ สักการะพระพุทธรูปที่ วัดเขาพนมกุเลน เป็นพระที่แกะสลักจากกองหินธรรมชาติก้อนใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่บนสุดของยอดเขาแห่งนี้
12.00  อาหารกลางวัน ณ น้ำตกพนมกุเลน แบบปิกนิค (กล่อง)
13.30 โตน เลสาบ ( Tonle Sarp ) ทะเลสาบน้ำจืดใหญ่ที่สุดในเอเชีย ครอบคลุมเนื้อที่ 5 จังหวัด สามารถมองเห็นได้จากดวงเทียม เป็นแหล่งปลาชุกชุมที่ทำรายได้เลี้ยงคนทั้งประเทศ นั่งเรือชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นพร้อมชมวิถีชีวิตของชาวประมงที่อาศัยอยู่รอบ ๆ ทะเลสาบ
18.00  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
วันที่สี่ วิมานเอกราช - วัดใหม่ - ตลาดปซาจ๊ะ - ปอยเปต - กรุงเทพ ฯ
07.00  อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 อนุสาวรีย์ วิมานเอกราช และ วัดใหม่ ( Wat Mai ) ซากโครงกระดูกชาวเขมรที่เสียชีวิตในสมัยที่การสู้รบกับเขมรแดงในยุคของพอลพต ตั้งแต่ปีพ.ศ.2518 - 2522 เป็นอนุสรณ์สถานความขัดแย้งทางอุดมการณ์
ตลาด ปซาจ๊ะ ( Phasar Ja ) หรือ ตลาดต้นโพธิ์ หาซื้อของฝากและของที่ระลึก เช่น หินแกะสลัก , อัญมณี, เครื่องเงิน , ผ้ากอมม้า และ ปลากรอบ ของขึ้นชื่อของเขมร
12.00  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
15.00 ปอยเปต ผ่านด่านพิธีการตรวจคนออกนอกเมืองกัมพูชาเข้าประเทศไทย
แวะ ช้อปปิ้งที่ ตลาดโรงเกลือ สินค้าปลอดภาษี เสื้อผ้ามากมาย มือหนึ่ง มือสอง เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าจากจีน เวียดนาม ไทย ลาว และประเทศอื่น ๆ
16.00 กลับกรุงเทพมหานครโดยรถปรับอากาศ
20.00 ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

[เงื่อนไข]Package Tour ออกเดินทางได้ทุกวัน: 2 ท่าน ขึ้นไป รับ - ส่ง กรุงเทพ

* [รายละเอียด]

อัตรานี้รวม

* โรงแรมที่พัก 3 คืน ระดับมาตรฐาน หรือเทียบเท่า
* ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ รวมน้ำดื่มและผ้าเย็น
* ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวชม
* ค่ารถรับส่ง เที่ยวชมตามที่ระบุในรายการ
* ค่าวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา 20 USD (ถ้าไม่รวมวีซ่าลบ 700 บาท)

อัตรานี้ไม่รวม

* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , มินิบาร์ เป็นต้น
* ค่าแจ้งเข้า -ออก ประเทศไทย สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าอาหารและเครื่องดื่มที่มิได้ระบุในรายการ
* ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ

เอกสารยื่นวีซ่า

* ส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง
* พาสปอร์ตที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
* รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน)



456 hits

ติดต่อผู้ประกาศ: 
 
อีเมล์ของคุณ: *
ข้อความ: *
รหัสยืนยัน: *
ใส่รหัสยืนยันที่แสดงด้านบนลงในช่องข้อความนี้
 


เวลาที่ใช้ไปทั้งหมด: 0.3156 วินาที :: หน่วยความจำที่ใช้ไปทั้งหมด: 255.99 KB :: no


Ads

ขายด่วน บ้านเดี่ยวหมู่บ้าน the city ปิ่นเกล้า-พระราม5
ขาย คอนโด พอส สุขุมวิท 115 Pause Sukhumvit 115 คอนโดมิเนียม ซอยสุขุมวิท 115 ถนนสุขุมวิท # CM02414
ขาย คอนโด เลอเจ็น แอท อมตะนคร ชลบุรี Legen @ Amatanakorn คอนโดมิเนียม ซอยไก่ต๊อก ถนนวิบูลธรรมรัตน์ # CM02235
โครงการลุมพินี เซ็นเตอร์ นวมินทร์ คอนโดมิเนียม ถนนแฮปปี้แลนด์ # CM01850
เอส เก้า สัมมากร คอนโดมิเนียม S9 Condominium By Sammakorn คอนโดมิเนียม ถนนรัตนาธิเบศร์
ขายบ้านกึ่งอาคารพาณิชย์ (ทำเป็นห้องเช่า 9 ห้อง) ในซอยรามอินทรา73 แยก 2 ห่างจากปากซอยเพียง 100 เม
ให้เช่า อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ใกล้ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
ขายตึกแถว 2.5ชั้นรวมดาดฟ้า 16ตรว.สภาพใหม่ ห้องมุมติดถนน ใกล้วัดบางช้างใต้ ขาย 2.5ล. ด่วน
ให้เช่า คอนโด The Address สุขุมวิท 42 ,ใกล้ BTS เอกมัย
ขายที่ดิน ติดทะเล เชิงเขาสามมุข ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้นติดถนน ใกล้ทางเข้าดอยอินทนนท์และน้ำตกแม่ยะ เชียงใหม่ ขายตามราคาประเม
ขายอาคารพาณิชย์ 2ชั้น 16ตรว.พื้นที่ใช้สอย 108ตรม.1ห้องนอน 2ห้องน้ำ ด้านหน้าโครงการ บ้านใหม่
ขายทาวน์เฮ้าส์ 18 ตรว 2 น. 2น้ำ ม.ศิริชัย ซ.รามอินทรา14 (ซอยมัยลาภ)
ขายบ้านบนเนินเขาในเมืองเชียงใหม่
ขายบ้านหลังใหญ่บนเนินเขาแม่ริมเชียงใหม่
ขายบ้านเดี่ยว บ้านมัณฑนา วัชรพล 1 72ตร.วา 3นอน 3 น้ำ 5.9M
ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น ม.พงษ์ศิริชัย4 เพชรเกษม81 ต่อเติมหน้า-หลัง สภาพดี มี 7/11 โลตัส
ขายบ้านเดี่ยว พร้อมห้องเช่า ตัวเมือง อ.แกลง จ.ระยอง
ขายคอนโด มิลฟอร์ด พาราไดซ์ (หัวหิน)
บ้านเดี่ยว ใหม่ 2 ชั้นครึ่ง 78 วา หัวมุม ติดสวน น้ำไม่ท่วม คาซ่าวิลล์ วัชรพล สุขาภิบาล5 build in ไม้ส