ประกาศทั้งหมด / ไม่ระบุจังหวัด / ท่องเที่ยว / บริษัททัวร์ ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
รหัสประกาศ # A36856

โปรแกรมทัวร์, แพ็คเกจทัวร์, ทัวร์, เชียงใหม่ (เชียงราย – เชียงใหม่ – ลำปาง - ภูชี้ฟ้า - แม่สาย)

ประกาศเมื่อ: วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน, 2009  16:49
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: วันศุกร์, 22 กรกฎาคม, 2011  03:28
ตอบกลับถึง: (ใช้ฟอร์มการติดต่อด้านล่าง)
ราคา: ไม่ได้ระบุ
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมทัวร์ จังหวัดเชียงใหม่ (เชียงราย – เชียงใหม่ – ลำปาง - ภูชี้ฟ้า - แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก - พระธาตุดอยตุง - วัดร่องขุ่น - พระธาตุดอยสุเทพ - สวนสัตว์เชียงใหม่ - โชว์นาฏศิลป์พื้นเมือง - ไนท์บาซ่าร์ - นั่งรถม้าชมเมืองลำปาง - เขื่อนภูมิพล )

วันแรก (กรุงเทพฯ-เชียงราย)
19.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
19.30 น. นำท่านเดินทางมุ่งสู่ จ.เชียงราย ระหว่างทางแวะ บริการข้าวต้มรอบดึก (1)

วันที่สอง (เชียงราย-ภูชี้ฟ้า-แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก-พระธาตุดอยตุง)
05.30 น. นำท่านเดินทางมาสู่ วนอุทยานภูชี้ฟ้า เปลี่ยนพาหนะเป็นรถท้องถิ่นเพื่อขึ้นไปสู่วนอุทยานฯ ซึ่งมีจุดชมวิวและทะเลหมอกที่สวยงามรอท่านอยู่...เชิญท่านเก็บภาพความประทับ ใจยามเช้ากันตามอัธยาศัย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภูชี้ฟ้า รีสอร์ท (2)
หลัง จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ตลาดแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ซึ่งเป็นตลาดการค้าชายแดน ไทย-พม่า นำท่านข้ามฝั่งไป ประเทศพม่า เชิญท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้ามากมาย หลากหลายและราคาถูกจากฝั่งพม่ากันตามอัธยาศัย
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ โรงแรมวังทองแม่สาย (3)
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ ดอยตุง เพื่อสักการะ พระธาตุดอยตุง และชมวิวทิวทัศน์อันงดงาม นำท่านชม หอพระราชประวัติ ซึ่งเป็นที่รวบรวมประวัติและสิ่งของที่เป็นของสมเด็จย่า รวมถึง พระตำหนักดอยตุง ที่ประทับของสมเด็จย่า จากนั้นชมสวนแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมีดอกไม้หลากสายพันธุ์ เชิญท่านเก็บภาพใส่กล้องตัวน้อยกันตามอัธยาศัย....ได้เวลาอันสมควรนำท่านออก เดินทางสู่ร้านอาหาร
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านสลุงคำ (4)
พักที่ โรงแรมริมกก รีสอร์ท หรือเทียบเท่า (อิสระเที่ยวตามอัธยาศัยในยามค่ำคืน)

วันที่สาม (วัดร่องขุ่น-พระธาตุดอยสุเทพ-สวนสัตว์เชียงใหม่-โชว์นาฏศิลป์พื้นเมือง-ไนท์บาซ่าร์ จ.เชียงใหม่)
เช้า บริการอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของที่พัก
หลัง อาหารนำท่านสู่ วัดร่องขุ่น ชมสถาปัตยกรรมความงดงามของโบสถ์สีขาวบริสุทธิ์ที่ดำเนินการสร้างโดยอ.เฉลิม ชัย โฆษิตพิพัฒน์ ที่ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติต่างชื่นชอบและชื่นชมในผลงานที่อาจารย์สร้างขึ้น จนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เชิญท่านความงดงามกันตามอัธยาศัย.....ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางมุ่งสู่ จ.เชียงใหม่
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร(6)
บ่าย นำท่านเดินทางมาอิ่มบุญ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางไปเชียงใหม่มักขึ้นไป นมัสการพระธาตุฯ อีกทั้งคนเชียงใหม่ก็ยัง เดินทางไปนมัสการอยู่เป็นประจำด้วย เชิญท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าและอิ่มบุญกันตามอัธยาศัย
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางมาท่องเที่ยวกันต่อ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งเป็นสวนสัตว์ขนาด
ใหญ่ได้รับการจัดสภาพอย่างดี บริเวณกว้างขวางมีบรรยากาศร่มรื่นและมีอยู่มากกว่า 2,000 ชนิด
ทั้งที่มีอยู่ในเมืองไทยและนำมาจาก ต่างประเทศหนึ่งในนั้นก็คือ คู่หมีแพนด้าที่มาจากประเทศจีน
ชื่อ ช่วงช่วงและหลินฮุย หลังจากนั้นนำท่านนั่งรถรางชมบริเวณรอบ ๆ ของสวนสัตว์ เชิญท่าน
เพลิดเพลินไปกับความแสนรู้ของสัตว์ต่าง ๆ กันตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำแบบขันโตก ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ (7)
พร้อมเพลิดเพลินกับการชมโชว์นาฏศิลป์แบบพื้นเมือง หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ไนท์บาซาร์
แหล่งช็อปปิ้งชื่อดังของตัวเมืองเชียงใหม่พักที่ โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์ หรือเทียบเท่า (อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยยามค่ำคืน)

วันที่สี่ (นั่งรถม้าชมเมืองลำปาง-วัดพระธาตุลำปางหลวง-ล่องเรือชมเขื่อนภูมิพล-กรุงเทพฯ)
เช้า บริการอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของที่พัก
หลังจากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝาก ณ ร้านวนัสนันท์….แล้วนำท่านเดินทางต่อมุ่งสู่ จ.ลำปาง
เพื่อนั่งรถม้าชมเมืองเพลิดเพลินไปกับการชมทิวทัศน์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลำปาง
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารเวียงละคอร (9)
หลัง อาหารนำท่านชมความอัศจรรย์ของ พระธาตุกลับหัว ณ วัดพระธาตุ ลำปางหลวง อันลือชื่อ หลังจากนั้นนำท่านมุ่งตรงสู่ จ.ตากเพื่อนำท่านล่องเรือชมทัศนียภาพอันสวยงามยามบ่ายของ เขื่อนภูมิพล และเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ เช่น พระพุทธบาท, พระประดิษฐาน ณ เกาะวาเลนไทน์, เกาะเขาหนาม ฯลฯ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารบ้านเคียงน้ำ (10) หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อ
23.30 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมกับภาพความประทับใจในการเดินทาง


อัตรานี้รวม
•ค่ารถตู้ปรับอากาศ วีไอพี
•ค่ามัคคุเทศก์ให้ข้อมูลและบริการตลอดการเดินทาง
•ค่าอาหาร 10 มื้อ รวมถึงอาหารพื้นเมืองแบบขันโตก
•ค่าพาหนะท้องถิ่น รวมถึงกระเช้าไฟฟ้าขึ้นดอยสุเทพ,รถม้า จ.ลำปางและล่องเรือ ณ เขื่อนภูมิพล
•ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามระบุไว้ในรายการ
•ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุไว้ในรายการ
•ค่าประกันภัย วงเงิน 200,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
•ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในโปรแกรม
•ค่ากิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุ
•ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
•ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 50% ของแต่ละโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นางณัชชา ยอดมงคล เลขที่ 480-0-04901-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยรังสิต-นครนายก คลอง 6

ส่วน ที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริษัท เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 72/50 M.3 ม.3 ต. บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์: 02-9579094 มือถือ: 081-1049208, 086-0523151, 086-3737112, แฟกซ์: 02-9579094

เว็บไซต์: http://www.agilenttour.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


848 hits

ติดต่อผู้ประกาศ: 
 
อีเมล์ของคุณ: *
ข้อความ: *
รหัสยืนยัน: *
ใส่รหัสยืนยันที่แสดงด้านบนลงในช่องข้อความนี้
 


เวลาที่ใช้ไปทั้งหมด: 0.3317 วินาที :: หน่วยความจำที่ใช้ไปทั้งหมด: 252.49 KB :: เก็บ 1029022 วินาที :: no


Ads

ขาย/เช่า คอนโด ลิปป์ ลาดพร้าว 20 LIB LADPRAO 20 คอนโดมิเนียม ซอยลาดพร้าว 20 ถนนลาดพร้าว # CM02027
ขายดาวน์ คอนโด รีเจ้นท์ ออร์คิด ตลาดพลู Regent Orchid TaladPlu คอนโดมิเนียม ซอยเทอดไท 33 ถนนรัชดาภิเษก ซอย17 # CM02167
ขายบ้านชั้นเดี่ยวเล่นระดับ 3 นอน 2 น้ำ 86 ตรว. ราคา 3 ล้าน บนทำเลทองเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ โครงก
ขายด่วน
ต้องการขายด่วนที่ดินใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ทำเลทอง
ด่วน !! ขายบ้านเดี่ยว ซอยเอกมัย (ติด Big C เอกมัย) ทำเล ดี มากๆ
ขายบ้านปริญลักษณ์ไลท์ทาวน์โฮมใหม่ พร้อมเข้าอยู่ พระราม5
ขายขาดทุน ทาวเฮ้าส์พฤกษาบี รังสิตคลองสาม 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขายบ้านเดี่ยว ซอยเอกมัย ซอย 4
ขายด่วนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างใกล้นิคมลาดกระบัง 215 ตร.วา ติดถนนฉลองกรุง ตร.วาละ 42,000 บาท
ขายคอนโด สินธนา แมนชั่น 31 ตรม. ชั้น 3 ตกแต่งทาสีใหม่ พร้อมอยู่ นวมินทร์ 54 ราคาถูก
ขายทาวน์เฮ้าส์ สวยพร้อมอยู่ พร้อมแอร์
ขายคอนโด HR Resident 26 ตรม. ชั้น 7 ตึก A ซ.แฮปปี้แลนด์ ใกล้ The Mall บางกะปิ ราคาถูก
ขายคอนโดเมืองทองธานี ขนาด 28.4 ตรม. ห้องใหม่ ไม่เคยอยู่ ห้องด้านใน ตึก T4, T7 ชั้น 11 , 13 ตกแต่งพร้อม ร
ขายบ้านเดียว2ชั้น 189 ตรม. อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ
ซี.พี.เอ็น. อพาร์ทเม้นท์ - ให้เช้า
ขายที่ดินถมแล้ว เขตดอนเมือง ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9 เนื้อที่ 421 ตรว. พร้อมบ้านเดี่ยว 1 หลัง
ที่ดิน ถนน ลาดพร้าว 81 เนื้อที่ 98 ตรว ถมแล้ว ติด เลียบทางด่วน มาก ทำเลดี ขายถูก เข้าทาง BIG C หรือ ท
ขายถูก บ้านชั้นเดียว จ.ลำปาง
คอนโด แนวรถไฟฟ้า ถูกมาก 285,000 บาท