ประกาศทั้งหมด / ไม่ระบุจังหวัด / ท่องเที่ยว / บริษัททัวร์ ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
รหัสประกาศ # A36803

เที่ยวคุนหมิง 17-20 กันยายน 52 STANDARD TOUR

ประกาศเมื่อ: วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน, 2009  16:49
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: วันเสาร์, 26 กรกฎาคม, 2014  17:59
ตอบกลับถึง: (ใช้ฟอร์มการติดต่อด้านล่าง)
ราคา: ฿14,900.00
 

คุนหมิง – ป่าหิน -ถ้ำจิ่วเชียง
4 วัน 3 คืน
โดยสายการบินไทย
กำหนดการเดินทาง 17 - 20 กันยายน 2552
วันแรก กรุงเทพฯ – คุนหมิง

08.00 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
10.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612
14.05 น. ถึงสนามบินคุนหมิง ตามเวลาท้องถิ่น ( เวลาที่คุนหมิงเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง ) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและรถปรับอากาศรอรับท่านนำท่านเดินทางสู่เขาซีซาน เที่ยวชม “ประตูมังกร” สิ่งก่อสร้างโบราณที่มีอายุหลายร้อยปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋าสร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1789 – 1843 ด้วยแรงศรัทธาของพระและสาวกในลัทธิเต๋า ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนหน้าผาของภูเขาริมทะเลสาบคุนหมิง ประตูมังกร เป็นซุ้มประตูปูนขนาดไม่ใหญ่นักความสูงของซุ้มประมาณ2 เมตรเศษ มีความเชื่อสืบทอดกันมาแต่โบราณว่า ถ้าใครได้ลอดประตูมังกรจะมีโชคดีและเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นสิบเท่าร้อยเท่า
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม ENJOYING HOTEL หรือเทียบเท่า
**** จัดเตรียมเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวใส่กระเป๋าใบเล็กเพื่อไปค้างที่บริเวณป่าหินในวันพรุ่งนี้ สำหรับกระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้ที่โรงแรม ****
วันที่สอง คุนหมิง – ถ้ำจิ่วเชียง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางไปออกนอกเมืองท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามแปลกตา ของแมกไม้และทิวเขา ผ่านหมู่บ้านเกษตรกรรม ชมวิวทะเลสาบน้ำจืดหยางจงไห่ แวะชมและเลือกซื้อมุกน้ำจืด ณ แหล่งเลี้ยงหอยมุกน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของเมืองคุนหมิง จากนั้นแวะชมการสาธิต “บัวหิมะ” ตำรับยาที่มีชื่อเสียงที่สุด แม้แต่ในเมืองไทย เกือบทุกคนต้องรู้จัก เป็นยาทาแก้ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และโรคผิวหนังต่างๆ มากมาย

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าชมความสวยงามและความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ของ ถ้ำจิ่วเชียง ชมความงดงามตามธรรมชาติของหินงอกหินย้อย ในบรรยากาศของ แสง สี ที่ท่านจะประทับใจ พร้อมทั้งสัมผัสกับกลิ่นไอของน้ำตกใต้ดิน พร้อมกับชมทัศนียภาพจากกระเช้าลอยฟ้า
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก SHUANG LU HOTEL
วันที่สาม ป่าหิน – ตำหนักทอง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมความงามของกลุ่มหินที่มีลักษณะแปลกประหลาดมากมายซึ่งแต่ก่อนป่าหินเคยเป็นทะเลมาก่อน เมื่อเกิดการเคลื่อนตัวของพื้นผิวเปลือกโลกเมื่อ 2 ล้านปี ก่อนบริเวณนี้ถูกแรงกดดันมหาศาล ทำให้แผ่นดินใต้ทะเลยกตัวสูงขึ้นส่วนที่ถูกแรงดันรุนแรงมากก็จะสูงมาก ส่วนที่ถูกแรงดันน้อยก็จะยกตังสูงขึ้นน้อย ทำให้เกิดเป็นป่าหินดังเช่นทุกวันนี้
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองคุนหมิง ไปชมความงดงามของ ตำหนักทองจิ๋นเตี้ยน วิหารทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีน วิหารแห่งนี้แสดงถึงฝีมืออันปราณีตของชาวยูนนานในการหล่อทองเหลืองซึ่งสืบทอดกันมาหลายร้อยปี วิหารทองเหลืองนี้ มีความสูง 6.7 เมตร ลึก 7.8 เมตร ประกอบด้วยเสาทองเหลือง 16 ต้น มีน้ำหนักรวมทั้งสิ้น 250 ตัน เป็นวิหารที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์
หมิง โดยแม่ทัพ อู๋ซานกุ้ย จากนั้นให้ท่านได้ลิ้มชิมรสชาติของชายูนนาน ที่ได้ชื่อว่า ดีที่สุดของจีน
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร มื้อนี้ท่านจะลิ้มรสอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของเมืองคุนหมิง หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก ENJOYING HOTEL
วันที่สี่ วัดหยวนทง - คุนหมิง – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางไปนมัสการพระพุทธชินราช จำลองที่ วัดหยวนธง วัดใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้ง สินค้านานาชนิดก่อนกลับ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง
15.20 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 613 กลับสู่กรุงเทพฯ
16.30 น. ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


“STANDARD TOUR …MORE THAN YOU EXPECT”
ระเบียบการและเงื่อนไขในการสำรองที่นั่ง
อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) 14,900 บาท
เด็กอายุ 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 13,900 บาท
เด็กอายุ 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) 12,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท


อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นทัศนาจร สายการบินไทย กรุงเทพฯ – คุนหมิง – กรุงเทพฯ
• ค่าภาษีสนามบิน,ภาษีน้ำมัน
• ค่าที่พักโรงแรม ตามที่ระบุในรายการ
• ค่ารถปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้
• ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน (4 วันทำการ)
• ค่าบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ และมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญ อำนวยความสะดวกตลอดรายการ
• ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
• อภินันทนาการกระเป๋าถือ ท่านละ 1 ใบ

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม ต่อ 1 ท่าน
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าซัก อบ รีด, ค่าโทรศัพท์
• ค่าทิปไกด์, พนักงานขับรถ และพนักงานยกกระเป๋า

เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่า
• หนังสือเดินทาง มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (วันหมดอายุ เหลือ 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง)
• รูปถ่าย หน้าตรง 1 – 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (ถ่ายภายใน 6 เดือน)

การสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน
 สำรองที่นั่ง ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนเดินทาง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด 10 วันทำการก่อนการเดินทางเงื่อนไขการยกเลิก
กรณียกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า 14 วันทำการ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของราคาค่าทัวร์
กรณียกเลิกกะทันหันก่อนเดินทาง 7 วัน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เนื่องจากการยกเลิกของเที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ การจราจร การเมือง หรือด้วยสาเหตุอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธมิให้ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้า-ออกนอกเมือง จากเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อันเนื่องมาจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด880 hits

ติดต่อผู้ประกาศ: 
 
อีเมล์ของคุณ: *
ข้อความ: *
รหัสยืนยัน: *
ใส่รหัสยืนยันที่แสดงด้านบนลงในช่องข้อความนี้
 


เวลาที่ใช้ไปทั้งหมด: 0.5396 วินาที :: หน่วยความจำที่ใช้ไปทั้งหมด: 11.29 KB :: เก็บ 13906 วินาที :: yes


Ads

++ -== ขายที่ดิน พร้อมบ้าน มีบ่อน้ำ อากาศดี (เป็นที่โฉนด 50ไร่)==-+++
ขายที่ดิน ด่วนๆ 100ตรว ขาย 250,000บาท
ขายที่ดินแปลงสวย ติดแม่น้ำนครชัยศรี ติดถนน แบ่งเป็น 2 แปลง แปลงละ 3 ไร่เศษ ประมาณ 7 ไร่
ด่วนขายที่ดินราคาถูก คลอง 8 ลำลูกกา
ที่ดินเกาะส่วนตัวแบ่งขาย เพียงตารางวาละ 1,750 บาท 10แปลง แปลงละ10ไร่
ต้องการ ขายที่ดิน 468 ไร่ ถนนคุ้มเกล้า หลังนิคมฯ ลาดกระบัง ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ
ขายที่ดินสวนยาง
ที่ดินสค.1 อ.เชียงดาว 5000ไร่ขายถูก
ขายที่ดิน ซอยเสือใหญ่อุทิศ เนื้อที่ 100 ตรว.
ขายที่ดินจังหวัดสระเเก้ว
ขายที่ดินสวนเกษตร (หัวหิน)
ขายที่ลำลูกกา ด่วน!
ต้องการขายสวนยางพารา 50 ไร่ยกแปลง (เอกสารสิทธิ์แบ่งเป็น โฉนดและภบ.ท.5)
ขายที่ดิน 300 ไร่ จ.เพชรบูรณ์
ต้องการที่ดินด่วน
ขายที่ดินเปล่า 20ไร่(นส.3ก) เหมาะสำหรับทำสวนยาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ขายที่ดินหน้ากว้างติดถนนคลองมีโฉนดเหมาะทำสวนที่พักน้ำไม่เคยท่วมอากาศดี
ที่ดิน 210 ตารางวา ลาดพร้าว 101 ราคาถูก
ขายด่วน...ที่ดินเปล่าในโครงการสุขุมวิทการ์เด้นซอยสุขุมวิท 50
ขายด่วน...บ้านพร้อมที่ดินในโครงการสุขุมวิทการ์เด้นซอยสุขุมวิท 50